×

ความสำคัญของการเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 

การเติบโตของธุรกิจในยุคปัจจุบันที่เป็นปัจจัยทำให้มีการเติบโตทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย นวัตกรรมในปัจจุบันที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก การแข่งขันของบริษัทก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันบริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพมีการแข่งขันอยู่เสมอ การแข่งขันในอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีความเข้มข้นข้างเยอะ บริษัทส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ทำรูปแบบธุรกิจคล้ายๆกัน

ธุรกิจที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยและมีการลงทุนค่อนข้างสูงและก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีผู้ใช้งานรถยนต์ทั่วโลกจำนวนมหาศาลมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ยานพาหนะที่มีคุณภาพ นี้จะมีความจำเป็นจะต้องมีการผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไหล่รถยนต์รวมทั้งยังมีการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ นี่จะเป็นการนำเข้ามาของเทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาควบคุมดูแลในส่วนของการผลิตค่อนข้างเยอะ

ในปัจจุบันมีการแข่งขันในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับประเทศ มีการนำเข้าของเทคโนโลยีนวัตกรรมมากมายเพื่อรองรับการทำงานทุกคน มีการประดิษฐ์ในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่สามารถควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมอีกที นี่จะเป็นรูปแบบในการทำงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงรวมทั้งประเทศจีนมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมอย่างหลากหลายมีการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะ เพราะมีการพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่มารองรับในส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆ

อุตสาหกรรมจึงมีประสิทธิภาพในการเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ การเติบโตเหล่านี้มาจากการพัฒนาในซอยปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของตั้งเยอะ รวมทั้งยังมีซอฟต์แวร์ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งดึงประสิทธิภาพสูงสุดของการทำงานองค์กรนั้นออกมา สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดและจึงสามารถทำให้บริษัทมีการเติบโตด้านข้างสูง การแข่งขันในประเทศต่างๆจึงมีความเข้มข้นค่อนข้างมาก

ถ้าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการแข่งขันหรือจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องมีการเลือกพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สามารถทำงานร่วมกับแรงงานในประเทศไทยได้เพราะในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่สามารถเลือกในส่วนของการใช้แรงงานให้น้อยลงได้ มีความจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปแบบในการทำงานให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้แล้วในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งสภาพในการทำงานของบุคลากรต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างเยอะ นี่คือวัฒนธรรมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกในส่วนการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย  entaplay ดี ไหม

คอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน 

ในยุคนี้ต้องยอมรับว่าผู้คนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอินเตอร์เน็ตก็มีความเร็วที่สูงมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวนี้เองจึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงในส่วนของการค้นหาความรู้การพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของโรงงานต่างๆในปัจจุบันก็มีการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน

เพราะยุคนี้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเก็บงานหรือแม้แต่จะเป็นการพิมพ์งาน รวมไปถึงการประมวลผลตามภายในองค์กรต่างๆก็สามารถทำได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีการแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทไหนที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ได้ก็จะสามารถทำให้มีงานที่ดีมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจใดๆธุรกิจการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้นนี้ วัดจากกันพัฒนาในส่วนของบริษัทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธุรกิจออนไลน์ หรือในยุคปัจจุบันก็มีการขยายตลาดให้มันดีขึ้นและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ AI และอื่นๆอีกมากมายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานโปร AI สามารถเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น

มีการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถให้มีการ รองรับต่อการใช้งานหรือการพัฒนาได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปเรียนรู้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตของผู้คน ว่าในแต่ละวันผู้คนในการใช้ชีวิตรูปแบบใดบ้างและมีความต้องการในการใช้สินค้าหรือบริการในประเภทใด ถ้ามีการเรียนรู้แล้วก็จะมาจำแนกและสรุปผลว่าความต้องการในการใช้สินค้าประเภทต่างๆ

สามารถผลิตสินค้าและผลิตในส่วนของบริการด้านใดได้บ้างเพราะในปัจจุบันไม่ใช่เพียงแต่สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์แต่เพียงเท่านั้น ยังมี Application ได้เลยมากมายที่มีความต้องการในสังคมต่างๆซึ่งปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของผู้คน

บุคคลมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์ต่างๆโดยใช้ในส่วนของสินค้าและบริการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ชีวิต ในการทำงานโดยเฉพาะการทำงานในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากการ work from home ต้องอาศัยในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์เข้ามามีส่วนร่วมในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น

นี่จะเป็นสาเหตุที่ผู้คนมีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างรูปแบบในการทำงานใหม่ๆเพื่อให้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นองค์กรเองก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาให้มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 

 

สนับสนุนโดย  betbbthai

แต่ละยุคของเครื่องคอมที่ใช้คำนวณ 

ในการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็นยุคใหญ่ๆถึง 4 ยุค ตั้งแต่ยุคต้นที่มีการใช้เครื่องมือธรรมชาติหรืออุปกรณ์หินต่างๆที่หาได้รอบตัว จะไปถึงยุคที่เป็นปัจจุบันที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมการยากขนาดไหนหรือสิ่งที่มีความซับซ้อนขนาดไหนในปัจจุบันก็สามารถที่จะให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันสามารถคิดคำนวณได้แล้ว และมีความแม่นยำอย่างยิ่งในการใช้งานจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งว่ามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆทั้งหมดมีอยู่ 4 ยุคใหญ่ๆนั้นก็คือ

1 ยุคเครื่องมือตามธรรมชาติหรือสิ่งประดิษฐ์ นี่อยู่นี่เองมนุษย์สามารถใช้อุปกรณ์ทางธรรมชาติในการที่เอามาจดบันทึกหรือคำนวณต่างๆ เริ่มต้นตั้งแต่แผ่นหินที่มีการจดบันทึกและเขียนตัวเลขลงไป อยู่ต่อมาก็ได้แก่พวกลูกคิดแทนคำนวณหรือไม้บรรทัดที่ทำมาจากสิ่งที่หาได้รอบตัว ในยุคนี้ยังมีการคิดคำนวณที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากนักไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาใหญ่ๆได้โดยการนำสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่พอใช้ได้ เพราะในช่วงนั้นมีการค้าขายจึงมีการใช้ลูกคิดเป็นจำนวนมากเพื่อให้ง่ายต่อการคิดคำนวณตัวเลขต่างๆ

2 เครื่องจักรกล ในยุคนี้มีการพัฒนากลไกให้มีความซับซ้อนหรือละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีการเข้าถึงหรือเพิ่มศักยภาพในการคิดคำนวณเรื่องราวต่างๆ ที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาที่ใช้สำหรับคำนวณหรือเครื่องคำนวณเครื่องทอผ้าที่นำมาคิดคำนวณตัวเลขต่างๆ หรือว่าในส่วนนี้ก็มีการพัฒนาของนักคณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สิ่งที่เราคิดขึ้นมาสามารถใช้ได้จริงและสามารถคำนวณสิ่งที่ซับซ้อนได้ 

3 ยุคเครื่องจักรที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมาจะเป็นเครื่องที่เป็นรูปแบบ Machine หรือเป็นตัวอักษร ใช้สำหรับคิดคำนวณเช่นเดียวกันแต่ในส่วนนี้จะเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาทำงานซะส่วนใหญ่ มีวงจรที่ชัดเจนซึ่งรอบการหมุนจะต้องถูกตั้งค่าไว้เป็นอย่างดี แล้วหลอดไฟที่ใช้ดำเนินคอมก็ต้องถูกเปลี่ยนอยู่เสมอทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ถือว่าสูงอย่างยิ่ง 

4 ยก esteny ยุคปัจจุบันนั่นเอง ในยุคนี้ที่มีการทำเครื่องคอมที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นระบบที่อยู่ที่ใช้ประมวลผลหรือระบบเก็บกักข้อมูล เพราะอย่างไรก็ตามมีการพัฒนาอยู่เสมอในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้มีการคิดคำนวณเรื่องราวที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงมีการร่วมมือกันของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการที่ทำให้คอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือสามารถคิดเรื่องราวที่สับสน

ทั้งหมดนี้เองชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้รองรับต่อการใช้ชีวิต หรือไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของผู้คนที่เปลี่ยนไปก็ทำให้มีการพยายามที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมขึ้น

 

สนับสนุนโดย  entaplay เครดิต ฟรี

จำแนกลักษณะของคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 

ถ้าจะแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์โครงสามารถแบ่งได้หลากหลายประเภท และหลากหลายการใช้งานเพราะแต่ละประเภทก็มีการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับตัวเองจึงทำให้มีความยากลำบากอย่างนี้ ที่จะจำแนกประเภทเครื่องคอมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนราคาความแตกต่างหรือแม้แต่จะเป็นรูปร่างหน้าตาลักษณะต่างๆ ลักษณะงานในการประมวลผลหรือความซับซ้อนในการทำงาน สามารถจำแนกได้ทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้เองมีมากมายหลายอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ 

คอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลที่ค่อนข้างสูง หรือเมนเฟรมนั่นเอง เป็นการที่นำคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีศักยภาพในการทำงานที่ค่อนข้างสูง เข้ามาทำงานในการประมวลผลที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในส่วนนี้เองมีข้อมูลมากมายที่จะเข้ามาประมวลผลในระบบนี้จะถูกใช้งานในหน่วยงานของภาครัฐ ธนาคาร หรือบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่มีการใช้ข้อมูลจำนวนมาก ในส่วนนี้จะถูกประมวลผลโดยเมนเฟรมเป็นระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งสามารถที่จะประมวลผลที่มีความซับซ้อนหรือละเอียดอ่อนได้ในส่วนนี้จะนิยมใช้ในหมู่บริษัทที่มีมูลค่าที่สูงเพราะราคาเครื่องนี้ถือว่าแพงอย่างยิ่ง

ในส่วนต่อมาเป็นส่วนที่เล็กลงมาเป็นส่วนคอมที่มีระดับกลาง นั่นก็คือเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์ สมรรถนะภาพของคอมนี้ลองลงมาจากระบบเมนเฟรมซึ่งมีราคาที่แพงกว่าตัวมินิคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามราคาก็บ่งบอกถึงประสิทธิภาพเช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็ไม่สามารถประมวลผลที่มีความซับซ้อนหรือเป็นจำนวนมากได้ถึงขนาดนั้น ใช้ในองค์กรที่มีขนาดกลางไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล สถานีตำรวจ หรือแม้แต่จะเป็นสถานศึกษาที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่างๆ ในส่วนใหญ่นี้จะมีห้อง Server ที่เอาไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องมีการถ่ายเทพลังงานความร้อนเป็นจำนวนมาก เพราะในตัวเครื่องของมีคอมพิวเตอร์นี้ถือว่ามีความร้อนสะสมเป็นจำนวนมาก 

ในส่วนต่อมาส่วนที่ 3 นั่นก็คือคอมพิวเตอร์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และมีในหลายๆบ้าน เป็นไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาที่ไม่แพงนะ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ Laptop Notebook ในส่วนนี้เองเรียกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ บางส่วนสามารถพกพาไปได้มีการประมวลผลที่ค่อนข้างดีและเหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา

ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลที่ซับซ้อนมากนักหรือต้องการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ในส่วนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการทำงานในบริษัทต่างๆ เราสามารถพกพาไปได้ซึ่งมีขนาดที่เล็กเช่นเดียวกัน ในส่วนของเครื่อง Desktop คือเครื่องคอมตั้งโต๊ะ ลักษณะคือจะใช้อยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนไปได้ อีกส่วนต่อมานั่งคืน Notebook จะเป็นส่วนที่สามารถพกพาไปได้เหมาะสำหรับคนที่ต้องเคลื่อนย้ายในการทำงานอยู่ตลอดเวลา

 

 

สนับสนุนโดย  entaplay pantip

เครื่องมือในโลกออนไลน์และการพัฒนาสินค้า 

ธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากผู้คนส่วนใหญ่มีความนิยมในการซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มใดก็ตามในปัจจุบันก็มีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบต่างๆที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันการซื้อสินค้าเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะทุกคนสามารถซื้อผ่านคอมพิวเตอร์รวมทั้งยังมีในส่วนของสมาร์ทโฟนที่ถูกผลิต Application ขึ้นมา

เพื่อรองรับการใช้งานทุกคน บุคคลจะไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านแต่สามารถเข้าแอปพลิเคชันเหล่านั้นเพื่อสั่งสินค้าตามที่ต้องการ นี่คือรูปแบบในการใช้งานของผู้คนในปัจจุบันผู้คนในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเดินไปที่ร้านขายเสื้อผ้าและลองไซส์อีกต่อไป แต่สามารถสั่งได้และเมื่อ มีการซื้อผิดพลาดหรือว่าสั่งมาใช้ผิดก็สามารถส่งกลับไปเพื่อแก้ไขได้

นี่เป็นรูปแบบในปัจจุบันที่ผู้คนมีส่วนที่จะใช้บริการการซื้อสินค้าในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และยังมีการพัฒนาในส่วนของบริการขนส่งที่ให้บริการด้วยความรวดเร็วและสามารถเช็คได้ตลอดว่าสินค้าเรานั้นอยู่ที่ไหนแล้ว นี่คือทำให้ผู้คนมีวัฒนธรรมในการซื้อสินค้าที่ต้องเปลี่ยนไป

ทำให้เกิดธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายเสื้อผ้า หรือในปัจจุบันที่มีพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจในธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะเป็นส่วนในการขายผ่านเว็บไซต์ที่ถูกผลิตขึ้น หรือแม้แต่จะเป็นการขยายพันธุ์แบบฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada shopee ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันที่สูงมากที่สุดที่ทำให้การตลาดการแข่งขันธุรกิจออนไลน์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อธุรกิจขยายทำไมพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นมีความสนใจอย่างยิ่งที่ลงสินค้าในการซื้อสินค้าเพราะว่ากลุ่มลูกค้ามีปริมาณที่เยอะมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากคุณเปิดร้านอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าคุณก็จะมีโอกาสในการขายของแล้วก็คือวันละ 5000 คน

เฉลี่ยในการเดินห้างสรรพสินค้าแต่ละวัน แต่ถ้าในโลกออนไลน์สินค้าของคุณเจอผู้คนเป็นจำนวนหลักแสนถึงหลักล้านในทุกๆวันก็มีโอกาสที่คุณจะขายสินค้าและบริการได้ นี่จะเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันในปัจจุบัน รูปแบบในการขายสินค้าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านข้างเยอะ การใช้เครื่องไม้เครื่องมือในโลกออนไลน์ก็เป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นคว้าความต้องการผู้คนเพื่อผลิตสินค้านวัตกรรมออกมา

รวมทั้งในปัจจุบันยังมีการเกิดขึ้นของ Social Media ทำให้กลุ่มผู้ขายต่างๆได้เข้ามาศึกษาในความต้องการผู้คนเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่บ่งบอกอย่างยิ่งว่าผู้คนต้องการใช้สินค้าและบริการอะไร สินค้าและบริการเหล่านั้นจะช่วยให้การกำหนดสินค้าหรือกลุ่มตลาดของแต่ละธุรกิจหรือองค์กรใด มีแต่ความสำคัญว่าในการใช้เครื่องมือในโลกออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการรวมถึงพัฒนาสินค้า เพราะในคอมพิวเตอร์ก็มีซอฟต์แวร์มากมายที่ช่วย support ในเรื่องนี้ 

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  entaplay thailand

คอมพิวเตอร์และการพัฒนารูปแบบการทำงาน 

ในปัจจุบันในทุกๆกิจกรรมมีความจำเป็นจะต้องปรับตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ทำในส่วนของทางด้านเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเป็นจำนวนมากผู้คนไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้หรือแม้แต่จะไปในสถานที่ทำงานที่มีคนอยู่อย่างแน่นหนา ส่วนเหล่านี้เองจึงมีมาตรการในส่วนของภาครัฐออกมาให้ผู้คนกับตัวอยู่ที่บ้าน

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงทำให้ในยุคปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องนำซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาใช้เพื่อให้รูปแบบในการทำงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการประชุมจากทางไกลในองค์กรหรือแผนกตัวเอง หากมีผู้คนเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่น 10 คนถึง 15 คน ก็สามารถใช้ในส่วน Skype ในการติดต่อสื่อสารหรือประชุมการทางไกลได้ ส่วนเรานี่เองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆจะต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสาร รวมทั้งบริษัทจะต้องมีการปรับใช้ให้เหมาะสม

การทำงานหากมีการปรับรูปแบบการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้องค์กรเหล่านั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูง ส่งผลให้การทำงานอาศัยเทคโนโลยีเยอะและผู้คนไม่จำเป็นจะต้องทำงานหนักอีกต่อไป ช่วยแบ่งเบาภาระในส่วนต่างๆออกไป ในปัจจุบันผู้คนก็มีการปรับเปลี่ยนทางด้านอุปกรณ์ในการใช้ทำงานค่อนข้างเยอะ แม้แต่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลหนักหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลหรือทำงาน ในปัจจุบันก็มีขนาดที่เล็กลง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ iMac หรือส่วนของของ Macbook หรือในส่วนของ Notebook เอง

ในปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานอยู่เสมอ และช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สามารถยืดหยุ่นในส่วนของการทำงานได้ดี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการนำรูปแบบใหม่ๆเข้ามาร่วมกับการทำงานอยู่เสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำอุปกรณ์เหล่านี้มาพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ นั่นหมายความว่าสามารถรับส่งข้อมูลรวมถึงใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆในการติดต่อสื่อสารและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น การส่งต่อข้อมูลต่างๆหรือการส่งไฟล์งานต่างๆในปัจจุบันก็มีหลากหลายรูปแบบ

ในส่วนของ google ไดรฟ์ก็เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ไฟล์ไม่เยอะ และมีผู้คนจำนวนไม่มากในทีมรับส่งข้อมูลต่างๆมีการจัดสรรอย่างเป็นระบบ นี่เองคือรูปแบบในการทำงานปัจจุบันที่เอาคอมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดรวมถึงสามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้ อนาคตยังจะมีการปรับรูปแบบอยู่อย่าง

ต่อเนื่องเพราะว่าการทำงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ตลอดเวลา ผู้คนใช้รูปแบบใหม่ๆในการพัฒนาหรือพัฒนางานให้ดีมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการนำมาใช้ในองค์กรตัวเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น นี่เองคือยุคปัจจุบันที่ความสำคัญของคอมพิวเตอร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ 

 

ขอขอบคุณ  entaplay ดาวน์โหลด

ความรวดเร็วของการเชื่อมต่อในอนาคต 

การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงครับ ผู้คนซึ่งการติดต่อสื่อสารการและการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้มีความพัฒนาอย่างมาก ผู้คนใช้ในส่วนของอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คน การเข้าถึง Smartphone หรือในส่วนอุปกรณ์ไอทีมากมายก็มีการพัฒนาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และราคาที่ถูกมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในส่วนของสมาร์ทโฟนที่ในปัจจุบันก็มีไมโครชิปที่มีการประมวลผลการทำงานคล้ายกับคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงในส่วนของอุปกรณ์ไอทีได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันก็มีอุปกรณ์อีกมากมายที่เข้ามารองรับในการติดต่อสื่อสารและในปัจจุบันก็มีการพัฒนาในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เร็วมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาอินเตอร์เน็ตก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้หรือส่งต่อความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ยังมีการปรับปรุงรูปแบบในการใช้ชีวิตอยู่เสมอทุกคนสามารถส่งต่อสิ่งต่างๆได้รวดเร็ว

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางด้านไอที ในการศึกษาหรือแม้แต่จะเป็นการทำงานก็มีในส่วนของแอพพลิเคชั่นต่างๆขึ้นมารองรับ การเติบโตยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้คนส่วนใหญ่มีความสำคัญในการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันเพราะมีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คน

ผู้คนใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นการเรียนในปัจจุบันก็สามารถเชื่อมต่อในส่วนของอินเตอร์เน็ตได้ที่มีความเร็วค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นการอัพโหลดคลิปของทางสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือไฟล์การศึกษา จึงทำให้นักเรียนได้เข้าถึงในส่วนของฝ่ายต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสร้างการเรียนรู้ผ่านช่องทาง ออนไลน์ และยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการเติบโตของธุรกิจและเทคโนโลยีมากมาย ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อเทคโนโลยีโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างการเรียนรู้เพื่อการพัฒนารูปแบบการทำงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้คนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยอาศัยในการใช้อุปกรณ์ในการทำงานไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจะเป็น Notebook ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เพราะในปัจจุบันมีความรวดเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารส่งไฟล์งานหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ใหม่ๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตที่ดีมากกว่าเมื่อก่อนโดยอาศัยในส่วนของการเชื่อมต่อในโลกออนไลน์ 

 

สนับสนุนโดย  entaplay pc

วิธีการสมัครเป็นสมาชิก shopee 

            ในปัจจุบันนี้เราอาจพูดได้ว่า Application ต่างๆที่ทางเจ้าของบริษัท Application ผลิตออกมานั้นช่วยประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องออกไปช้อปปิ้งของข้างนอกได้เป็นอย่างดีทีเดียวซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือแม้แต่เสื้อผ้าหรือแม้แต่รองเท้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆรวมถึงพวกน้ำหอมและเครื่องสำอางเราสามารถหาซื้อได้ง่ายมาก

ผ่านทางแอพพลิเคชั่นซึ่งจะมีมากมายหลาย Application เลยที่ออกมานำสินค้าเหล่านี้มาขายไม่ว่าจะเป็นของแท้หรือว่าของแบรนด์เนมที่มีราคาแพงเราก็สามารถซื้อผ่านทาง App ได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังแหล่งช้อปปิ้งโดยตรงทำให้สาวๆนั้นประหยัดเวลาในการเลือกหาข้อมูลในการช้อปปิ้งและที่สำคัญจะ Shopping ตอนไหนไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหนเราก็สามารถเข้าไปใน Application แล้วสั่งซื้อ

ให้นำสินค้ามาส่งเราได้เลยทั้งนี้การใช้งาน Application นั้นถือว่าเป็นความสะดวกให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในการที่จะสั่งซื้อสินค้าในแต่ละอย่างนั้นเราก็จะต้องมีการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่ทางผู้ให้บริการจะได้รู้ว่าใครเป็นคนสั่งและจะต้องส่งสินค้าให้กับใครที่ไหนรวมถึงจะต้องมีการชำระเงินกันอย่างไรดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสมัครเป็นสมาชิก  Applicationของ shopee ซึ่งแน่นอนว่าท่านตอนนั้นไม่ได้ยุ่งยาก

แต่อย่างใดเลยถ้าใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนและเราก็คุณก็ไปทำการ Download Application shopee มาจาก App Store  หรือ Google Play Store ของคุณหลังจากที่ได้รับแอปพลิเคชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดเข้าไปจะมีให้สมัครเป็นสมาชิกเราแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือแม้แต่นามสกุลรายการที่อยู่ต่างๆเส้นใน Application ก็จะมีการบอกหมดแล้วว่าเราจะต้องมีการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

และเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เท่ากับว่าเราเป็นสมาชิกของ Application shopee เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นคุณก็สามารถไปค้นหาสินค้าที่คุณอยากจะซื้อได้เลยเพราะจะมีให้เลือกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าภายในประเทศไทยหรือแม้แต่สินค้าภายในต่างประเทศก็สามารถที่จะสั่งได้ที่สำคัญเมื่อเราได้สินค้ามาเก็บไว้ในตะกร้าของเราเรียบร้อยแล้ว

แล้วก็สามารถทำการกดเพื่อทำการเช็คว่าตอนนี้เรามียอดที่จะต้องจ่ายค่าสินค้านั้นเท่าไหร่แล้วและถ้าเรามั่นใจว่าเราอยากจะซื้อสินค้าเหล่านั้นเราก็แค่เพียงแค่สั่งสินค้าเหล่านั้นได้เลยเมื่อเรากดยืนยันที่จะสั่งสินค้านั้นเราก็สามารถที่จะระบุได้ว่าจะให้จัดส่งตามที่อยู่ไหนและเราจะจ่ายเงินผ่านช่องทางไหนใช้วิธีการจ่ายเงินนั้นเราจะตัดบัตรเครดิตก็ได้หรือจะโอนเงินเข้าไปก็ได้

และบางสินค้าเราก็ยังสามารถที่จะรับสินค้าก่อนแล้วจ่ายเงินทีหลังได้อีกด้วยดังนั้นนี่เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะสามารถซื้อสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปที่ห้างสรรพสินค้าให้ยุ่งยากและไม่ต้องเสี่ยงกับการที่จะติดเชื้อไวรัสอีกด้วย

สนับสนุนโดย  entaplay

การเลือกคอมพิวเตอร์สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ 

ผู้บริหารต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ หรือวางโครงสร้างให้เหมาะสม เพราะในปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนมากไม่ใช่เพียงแต่ในองค์กรเพียงเท่านั้น แต่ยังจะเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในส่วนเหล่านี้นำมาวิเคราะห์ ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ที่มีจำนวนสาขาเป็นจำนวนมากหรือจำนวนข้อมูลเป็นจำนวนมากก็ควรจะเลือกเครื่องคอมที่เหมาะสมในการกักเก็บข้อมูลและประมวลผลต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นทำเป็น Server ในการรวบรวมข้อมูล 

บริษัทที่มีขนาดใหญ่มากจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสมรรถภาพค่อนข้างสูงและ มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก ถ้าบริษัทไหนที่มีบริษัทเป็นจำนวนมาก และมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก รวมถึงจำเป็นจะต้องใช้การประมวลผลอย่างรวดเร็วโดยใช้ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จำเป็นจะต้องเลือกเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ที่มาเป็น Server รวมถึงระบบปฏิบัติการประมวลผลที่เรียกว่า Cloud computing ซึ่งรองรับ User เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในองค์กรหรือจะเป็นลูกค้าต่างๆ หาบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนลูกค้าเป็นจำนวนมากจำเป็นจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลสมาชิกต่างๆจำเป็นจะต้องมีระบบ Server ที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง ซึ่งในปัจจุบันก็มีการใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในธนาคารต่างๆหรือทางภาครัฐต่างๆที่มีจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนมาก

แล้วต้องการเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพเสียง การใช้คอมพิวเตอร์ในบริษัทต่างๆมีความแตกต่างกันอย่างมากตามลักษณะงานต่างๆ การประมวลผลก็เช่นเดียวกันทางบริษัทไหนที่มีการประมวลผลค่อนข้างมากแต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทนั้นๆ อาจจะทำให้ไม่สามารถดึงศักยภาพขึ้นมาทำงานได้หรือว่าไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ได้เต็มที่ 

ถ้าบริษัทไหนจำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จำเป็นจะต้องมีการลงทุนและการวางโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในการต้องเช่ายืมในส่วนของ Server บริษัทอื่น ที่มีราคาค่อนข้างแพง แต่หากมีการลงทุนที่เหมาะสมกับการใช้งานในบริษัทของตัวเองจะทำให้การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

หรือการรวบรวมข้อมูลต่างๆในการวางโครงสร้างในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถดำเนินกิจการไปได้ บริษัทที่กล่าว ขึ้นมาที่มีขนาดใหญ่ แล้วมีข้อมูลจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เมนเฟรมที่เหมาะสมกับบริษัทของตัวเอง หรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธนาคาร หรือบริษัทข้ามชาติที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงสายการบินที่จะต้องมีข้อมูลจำนวนมาก เรานี้เองจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมต่อบริษัทตัวเองเพื่อการดำเนินกิจการไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน เกม

การดูแลและรักษาความสะอาดคอมพิวเตอร์

ทุกคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำน่าจะเข้าใจกันอยู่ว่าหากว่าพวกเราใช้งานเป็นประจำหรือใช้บ่อยๆการดูแลและรักษาคอมพิวเตอร์นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เนื่องจากว่าอาจจะมีการเกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องสำหรับในการใช้งานได้ ดังนั้นการดูแลและรักษาความสะอาดก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อการใช้งานอย่างมีคุณภาพที่สุด

และก็วิธีการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ยากเกินไปแค่เพียงพวกเราตรวจดูมองว่ามีฝุ่นละอองเริ่มเกาะหรือเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การใช้แรงงานของพวกเรารึเปล่าที่สำคัญตรวจสอบเครื่อง CPU ให้ดีๆ เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นส่วนการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากควรจะพิจารณาว่ามีฝุ่นละอองหรือเศษอะไรเข้าไปในตัวเครื่อง CPU หรือตรงส่วนของใบพัดรึเปล่า

เพราะว่าหากมีสิ่งเจือปนหรือฝุ่นละอองมากจนเกินความจำเป็นอาจจะมีการเกิดอุปสรรคต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างมากเนื่องจากตัวฝุ่นผงที่เกาะอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีผลต่อลักษณะการทำงานของระบบของคอมพิวเตอร์ ด้วยเหตุนั้นพวกเราจำต้องหมั่นตรวจสอบอยู่เป็นประจำเพื่อจะทำการรักษาความสะอาดโดยวิธีง่ายๆ

-กระทำการแกะฝา CPU ออกมาเพื่อมองว่ามีฝุ่นผงหรือเศษผงอะไรอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเราไหม

-แกะช่องที่ใส่ใบพัดลมระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์ออกมาเพื่อมองว่ามีฝุ่นมาเกาะใบพัดรึเปล่ามันจะมีปัญหาต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพวกเราได้

-นำกระดาษทิชชู่ ไม่ปัดฝุ่นหรือเศษผ้าเล็กๆเพื่อมาใช้เพื่อสำหรับในการทำความสะอาดตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของพวกเรา

-นำที่ปัดฝุ่นปัดในตัวเครื่องตราบจนกระทั่งฝุ่นผงหรือเศษผงอะไรต่างๆจะออกหมดไป

-กระบวนการทำความสะอาดใบพัดลมควรจะเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็เช็ดใบพัดเพราะว่าส่วนนี้ฝุ่นละอองจะออกค่อนข้างจะยากนิดหน่อยและก็ถูจนกระทั่งฝุ่นผงจะออกหมด

-กระบวนการทำความสะอาดจอคอมพิวเตอร์ หาผ้ามาเช็ดถูหน้าจอให้ดูสะอาดรวมทั้งสามารถมองเห็นจอได้ไม่ยาก

-กระบวนการทำความสะอาดคีย์บอร์ดก็นับได้ว่าเป็นประเด็นหลักมากเพราะเหตุว่าบางเวลาสิ่งต่างๆที่เป็นขนาดเล็ก เศษฝุ่นผงหรือผงของหวานหรืออะไรบางครั้งอาจจะตกอยู่ในคีย์บอร์ดของพวกเราได้ กรรมวิธีง่ายๆเป็นการนำคีย์บอร์ดมาเคาะให้เศษผงต่างออกมากระทั่งหมดเนื่องจากอาจจะมีบางอย่างติดอยู่ใต้คีย์บอร์ดจนกระทั่งพวกเราไม่สามารถที่จะพิมพ์ได้และไม่สามารถใช้งานได้

-เม้าส์ หาผ้าชุบน้ำหรือแอลกอฮอล์ก็ได้และก็เอามาเช็ดถูเว้นเสียแต่รักษาความสะอาดแล้วยังสามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้อีกด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  dewabet