×

การปรับตัวในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจค่อนข้างมาก จึงทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันต่อการพัฒนาของโลกใบนี้ ประเทศไทยคือ 1 ประเทศที่ได้รับผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งตัว จึงทำให้นักลงทุนมากมายมีการลงทุนน้อยลง ส่งผลให้มีการกระทบต่อเศรษฐกิจจำนวนมาก

และในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจึงทำให้บุคลากรต่างๆในองค์กร ไม่สามารถมาทำงานที่บริษัทได้ จึงต้องมีการปรับตัวในการทำงานให้ได้มากที่สุดโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้สูงที่สุด ในส่วนของผลกระทบเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีได้ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการลดในส่วนขององค์กรให้มีขนาดเล็กมากที่สุด เพื่อให้มีการคล่องตัวในการกู้สถานการณ์ของธุรกิจของตัวเอง การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์มากมายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้คนรวมถึงในการพัฒนาขององค์กรต่างๆให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยลงทุนในการทำงานน้อยที่

รูปแบบในการทำงานของผู้คนในปัจจุบันมีความเปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ออฟฟิศส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯที่มีการทำงานของผู้คนจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่มาใช้ในการพิมพ์งานส่งงานรับเอกสารต่างๆ รวมถึงประมวลผลและจัดลำดับแผนงานให้เหมาะสมกับการทำงาน ในส่วนของอินเตอร์เน็ตก็เข้ามาในการส่งต่อข้อมูลหรือการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กร ในปัจจุบันก็มีซอฟต์แวร์หมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้การทำงานมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น Skype ในการติดต่อสื่อสารการโดยการประชุมผ่านเส้นทางออนไลน์

ในปัจจุบันมีบริษัทอะไรบริษัทมีการปรับตัวเพราะมีการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก ผู้คนส่วนใหญ่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประชุมการวางแผนหรือจัดโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการทำงาน จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งว่าบริษัทต่างๆหากต้องการพัฒนาให้อยู่รอดในสถานการณ์ขณะนี้

จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการทำงาน ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานให้ได้เยอะที่สุดลดต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแรงงานที่ไม่จำเป็นหรือแม้แต่การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรานี้เองสามารถนำคอมพิวเตอร์เข้ามาประมวลผลในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ แล้ววิเคราะห์ว่าทรัพยากรที่ใช้มีอะไรบ้างและจำเป็นจะใช้อะไรบ้าง

รูปแบบการทำงานในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจำเป็นจะต้องมีการปรับตัว เพื่อให้อยู่รอดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆมีความจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมในการทำงานรวมถึงการใช้บุคลากรภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพัฒนาศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์รวมถึงซอฟต์แวร์ ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานในยุคปัจจุบัน มีบริษัทมากมายในปัจจุบันมีความพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 

 

สนับสนุนโดย  bk8